Kermabileet_ilokaasua_ja_sifoneita

Ostoskorissasi on 0 tuotetta, 0,00 € OstoskoriinKassalle

Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ (Privacy Policy)

1. Yleiset säännökset
1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja varastoinnin periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja tallentaa Trading Site Oü, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).
1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.
1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan jokaista, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.
1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännön mukaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä voi vakuuttaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja varastointi
2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.
2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity henkilö antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojakäytännössä määriteltyä tarkoitusta varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolla.
2.3. Rekisteröity on vastuussa lähettämiensä tietojen tarkkuudesta, oikeellisuudesta ja eheydestä. Tietoisesti väärien tietojen toimittamista pidetään yksityisyyden suojan rikkomisena. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.
2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu väärien tietojen toimittamisesta rekisteröidylle.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely
3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
3.1.1. Etu- ja sukunimi;
3.1.2. Syntymäaika;
3.1.3. Puhelinnumero;
3.1.4. Sähköpostiosoite;
3.1.5. Toimitusosoite;
3.1.6. Pankkitilin numero;
3.1.7. Maksukortin tiedot;
3.2. Edellä olevan lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.
3.3. Oikeusperusta henkilötietojen käsittelyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdassa:
a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, tai jotta voidaan ryhtyä toimiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;
c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
f) käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos kyseiset edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, erityisesti missä rekisteröity on lapsi.
3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:
3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
Henkilötietojen säilytyksen enimmäisaika on 6 kuukautta.
3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kuin se tilauksen käsittelyn kannalta on tarpeellista. Kuitenkin enintään 6 kuukautta.
3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokauppapalvelujen toiminnan varmistaminen
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kuin se on verkkokauppapalvelujen toiminnan kannalta tarpeellista, kuitenkin enintään 6 kuukautta.
3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kuin se on asiakashallinnan kannalta välttämätöntä, kuitenkin enintään 24 kuukautta.
3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito
Henkilötietoja säilytetään sen aikaa, kuin se rahoitustoiminnan ja kirjanpidon kannalta on välttämätöntä, kuitenkin enintään 24 kuukautta.
3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
Henkilötietoja säilytetään markkinoinnin puolesta toistaiseksi. Asiakas voi tilatessaan ja rekisteröityessään myös kieltäytyä tietojen rekisteröinnistä markkinointia varten. Asiakas voi asettaa kiellon myös jokaisessa markkinointiviestissä olevaa linkkiä klikkaamalla.
3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kuten käsittelijöiden, kirjanpitäjien, kuljetus- ja kuriiriyritysten, siirtopalveluja tarjoavien yritysten kanssa. Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Maksekeskus AS: lle.
3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja toteuttamalla organisatoriset ja tekniset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.
3.7. Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteröidyn tiedot käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 2 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet
4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.
4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.
4.3. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai korjata virheellisiä tietoja.
4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja tämän antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa asiakaspalvelu@kermabileet.fi
4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

5. Loppusäännökset
5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ja direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön kumoamisesta.
5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista www.kermabileet.fi -palvelun kautta.

PRIVACY POLICY IN ENGLISH

1. General provisions
1.1. This privacy policy regulates the principles of collection, processing, and storage of personal data. Personal data is processed and stored by Trading Site Oü, who is the controller of the personal data (hereinafter the controller).
1.2. For the purposes of this privacy policy, a data subject means the customer or another natural person whose personal data is processed by the controller.
1.3. For the purposes of this privacy policy, a customer means anyone who purchases goods or services on the controller’s website.
1.4. The controller observes the principles relating to personal data processing provided by legislation and, among other things, processes personal data in a lawful, fair, and secure manner. The controller is able to declare that personal data has been processed in accordance with the provisions of the legislation.
2. Collection, processing, and storage of personal data
2.1. The personal data collected, processed, and stored by the controller has been collected electronically, mainly via the website and e-mail.
2.2. By sharing their personal data, the data subject grants the controller the right to collect, arrange, use and administer, for the purpose defined in the privacy policy, the personal data that the data subject shares with the controller either directly or indirectly when purchasing goods or services on the website.
2.3. The data subject is liable for the accuracy, correctness, and integrity of the data submitted by them. The submission of knowingly false data is regarded as a breach of the privacy policy. The data subject is required to immediately notify the controller of any changes in the data submitted.
2.4. The controller is not liable for any damage or loss caused to the data subject or a third party as a result of the submission of false data by the data subject.
3. Processing of personal data of customers
3.1. The controller may process the following personal data of the data subject:
3.1.1. Given name and surname;
3.1.2. Date of birth;
3.1.3. Telephone number;
3.1.4. E-mail address;
3.1.5. Delivery address;
3.1.6. Bank account number;
3.1.7. Payment card details;
3.2. In addition to the foregoing, the controller has the right to collect data about the customer that are available in public registers.
3.3. The legal basis for the processing of personal data points (a), (b), © and (f) of Article 6(1) of the General Data Protection Regulation:
(a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;
(b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
© processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
3.4. Processing of personal data according to the purpose of processing:
3.4.1. Purpose of processing – security and safety
The maximum period of storage of personal data is 6 months.
3.4.2. Purpose of processing – the processing of orders
Maximum period of storage of personal data is 6 months.
3.4.3. Purpose of processing – ensuring the functioning of online store services
Maximum period of storage of personal data is 6 months.
3.4.4. Purpose of processing – customer management
Maximum period of storage of personal data is 24 months.

3.4.5. Purpose of processing – financial activities, accounting
Maximum period of storage of personal data is 24 months.
3.4.6. Purpose of processing – marketing
Maximum period of storage of personal data is not limited but data is not stored for marketing purposes unless customer by his/her own will specifies (marks a checkbox).

3.5. The controller has the right to share personal data of customers with third parties such as processors, accountants, transport and courier companies, companies providing transfer services. The controller is in charge of the processing of personal data. The controller transmits the personal data necessary for making payments to the processor, Maksekeskus AS.
3.6. The controller processes and stores personal data of the data subject implementing the organizational and technical measures to ensure that the personal data is protected against any accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, and any other unlawful processing.
3.7. The controller stores the data of the data subjects depending on the purpose of processing, but no longer than for 2 years.
4. Rights of the data subject
4.1. The data subject has the right to gain access to and examine their personal data.
4.2. The data subject has the right to obtain information on the processing of their personal data.
4.3. The data subject has the right to modify or rectify inaccurate data.
4.4. If the controller processes personal data of the data subject based on the consent granted by the latter, the data subject has the right to withdraw their consent at any time.
4.5. To exercise their rights, the data subject can contact the customer support of the online store at asiakaspalvelu@kermabileet.fi
4.6. To protect their rights, the data subject can file a complaint with the Data Protection Inspectorate.
5. Final provisions
5.1. These data protection terms and conditions have been prepared in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Personal Data Protection Act of the Republic of Estonia and legislation of the Republic of Estonia and the European Union.
5.2. The controller has the right to amend the data protection terms and conditions in part or in full, notifying the data subjects of the amendments via www.kermabileet.fi

Tietoa palvelusta

Oma tili & Tilaukset

Maksutavat

verkkomaksu - luottokortti - lasku

© Kermabileet verkkokauppa - kermakapseleita ja sifoneita | Toimitusehdot | Kermabileet | Ei toimituksia viihdekäyttöön tai alaikäisille | Ilokaasun nauttiminen hengitettynä saattaa olla vaarallista terveydelle
Pidätämme oikeuden olla toimittamatta, tai rajoittaa toimitusmääriä, mikäli on aihetta epäillä tuotteen väärinkäyttöä